2019. november 23., szombat

szent Erzsébet napi körlevél

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepére 2019

Kedves Testvérek!
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve egyre közelebbről akarjuk
megismerni az Urat, aki itt maradt közöttünk az Oltáriszentségben. „Minden forrásom
belőled fakad!” (Zsolt 87,7) – ez a jelmondat vezet bennünket a készület útján. Árpád-házi
Szent Erzsébet ünnepe arra hív fel bennünket, hogy most figyeljünk arra a Jézusra, akiről az
Apostolok Cselekedetei így beszél: „Ő ahol csak járt, jót tett” (ApCsel 10,38). Erzsébet is az
Oltáriszentségben kapott küldetést és erőt az irgalmasság szeretetszolgálatához.
Az Eucharisztia egyik legszebb ószövetségi előképe a manna, amit éhező népének
adott vándorlása idején az Úr, aki gondoskodik a nélkülözőkről: „Az Úr így szólt Mózeshez:
Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből. Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni”.
(Kiv 16,4; 15b)
Jézus is gondoskodott az éhes emberekről, amikor a nagy tömeg követte őt.
„Megesett rajtuk a szíve, meggyógyította betegeiket” (Mt 14,15), majd a tanítványokra
bízta, hogy gondoskodjanak az ételről: „Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni” (Mt
14,16). Másnap újra felkeresték az emberek Jézust, aki az Élet Kenyeréről szóló tanítást
adta nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem azért kerestek, mert csodajeleket
láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért
fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja
nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám
jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha” (Jn 6,26–27; 35).
Az Úr gondoskodott éhező népéről a pusztában, Jézus is kenyeret adott nekik, mielőtt
feltárta előttük az Élet Kenyerét. Ma az Egyház küldetése, hogy a nélkülözőket segítse az
evangéliumi felebaráti szeretet parancsa alapján, - de mutasson rá arra, hogy a mulandó
földi eledelen túl az Élet Kenyerét is hirdetjük, és meghívunk mindenkit a vele való
közösségbe.
Ferenc pápa a Szegények Világnapját, ami egybeesik Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepével, 2017-ben hirdette meg. Az erre az alkalomra írt idei üzenetében így szól
hozzánk: „De ő nem feledkezik meg soha a szegényről, s aki bajban is remél, nem csalódik
soha” (vö. Zsolt 9,19). Ez az igazság ma is hihetetlenül aktuális, mert a hit képes visszaadni
a szegényeknek a reményt, amit elveszítettek az igazságtalanságok, a szenvedés és az élet
bizonytalansága miatt.
Jézus nem félt azonosulni velük: „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25,40). Jézus egy
nagylelkű, irgalmas, jóságos és kegyelmes atyát akart megmutatni nekünk, aki elsősorban
azoknak ad reményt, akik csalódottak és nincs jövőjük. A nyolc boldogság így kezdődik:
„Boldogok vagytok ti, szegények” (Lk 6,20). Paradox módon éppen a szegényekhez tartozik
az Isten Országa, mert ők képesek befogadni azt. A századok múlásával mit sem vesztett

aktualitásából ez a boldogmondás: a szegények egyre többen vannak és egyre
szegényebbek. Jézus pedig azt kéri tőlünk, hogy adjunk reményt nekik.
Isten gondviselő szeretettel szereti az embert, de gondviseléséhez embereket hív
meg, hogy Isten szeretetét közvetítsék a nélkülözőknek. Az Egyház szolgáló szeretetét
sokféle módon gyakorolja a világban, de leginkább hivatalos segélyszervezetén, a
Karitászon keresztül valósítja meg. A Karitász az egyik legnagyobb világméretű
segélyszervezet, hiszen 165 országban van hivatalos szervezete és 200 országban segít
évente 24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625 000 önkéntese és 440 000 munkatársa
végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak szervezete hazánkban a Katolikus Karitász
– Caritas Hungarica, amely 800 településen, közel 10 000 önkéntessel teszi a jót.
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az elmúlt évben a
templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen támogatták a Karitász
szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Egyházunk külön is háláját fejezi ki a
Katolikus Karitász minden munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki
önkéntesként szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a
helyi lehetőségekről.
Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 24-én, vasárnap perselyadományaikkal
is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és munkáját, amely Isten gondviselő, irgalmas
szeretetét mutatja meg az embereknek és a világnak.
„Ti adjatok nekik enni!” – szólít fel ma is Jézus. Az öt kenyeret és két halat
megszaporította, így megsokszorozta emberi erőnket. Ma is ezt teszi. A rászorulóknak
adott segítség legyen az a kenyér, ami Isten gondoskodó szeretetét jelzi, és mutassunk rá a
földi kenyérrel az Élet Kenyerére, aki mindenkinek a tápláléka akar lenni földi
zarándoklásunk során.
„Minden forrásom belőled fakad!” – A zsoltárosnak ez a felszólítása biztasson
bennünket a jóban és segítsen, hogy jótékony keresztény életünk vigye közelebb az
embereket az Oltáriszentségben közöttünk levő Úrhoz. Hiszen a „szeretetre való
képességünk Krisztus szentségéből, az Eucharisztiából fakad.” Így amikor most, a
szentmisében vendégként az Úr asztalához járulunk és részesülhetünk az Ő lakomájából,
gondoljunk arra is, hogy nagylelkűségünknek és felebaráti szeretetünknek köszönhetően
számos nélkülöző embertársunk asztalára is kerülhet ma kenyér.
Kelt Budapesten, 2019. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

10. évközi vasárnap

  10. évközi vasárnap                                                             2024. június 9.   MA este felnőtt megtérő hittan, Hét...